Home

15 juli 

 

Overname een feit

Stichting De hond kan de was doen heeft onlangs helaas moeten besluiten haar praktische werkzaamheden te moeten staken.
De Stichting bestaat nog wel, maar is in ruste.

Alle praktische werkzaamheden zijn overgenomen door
(Hulp)hondenschool De Click.
(Hulp)hondenschool De Click is opgericht door een aantal instructeurs welke voorheen bij Stichting De hond kan de was doen werkzaam waren.

Voor informatie kunt u contact opnemen met De Click:
Website: www.de-click.nl
Telefoon: 06-45016524
E-mail: info@de-click.nl

 

Alle gelden welke nog bij de Stichting binnen komen, zullen ten goede komen aan het gedachtengoed van de Stichting en daarmee ook aan de nazorg van haar deelnemers en hulphonden.
Stichting De hond kan de was doen is telefonisch bereikbaar op nummer:
06-45016517.

 

1 juni 2006

Berichtgeving

 

Beste deelnemers,


Mede dankzij het vertrouwen dat jullie gesteld hebben in Hulphondenschool
'De click', heeft de bank een positief besluit genomen, over een
samenwerking met Hulphondenschool 'De click'. Zij hebben vertrouwen in het
ondernemingsplan. Daarnaast door de behaalde resultaten uit het verleden,
inzage in de accountantsverklaringen en onderzoeken van VWS, maar niet in
het minst het vertrouwen dat vele van jullie  hebben verwoord in de methode
en het instructeursteam.

Ondanks dat de nazorg hoe dan ook gewaarborgd was voor de bestaande teams,
(omdat Stichting 'De hond kan de was doen' dit hoe dan ook zou blijven
financieren in de toekomst) is het nu ook mogelijk voor nieuwe deelnemers om
de teamtraining aan te vangen,en voort te zetten. Voor de deelnemers die al
een hulphond in hun bezit hebben, blijft het hierdoor mogelijk na
pensionering van de huidige hulphond de mogelijke opvolger op te leiden
onder de zelfde condities.
Ook de zorgverzekeraar hebben hun vertrouwen uitgesproken en hebben wij
inmiddels contracten met een groot deel van de zorgverzekeraars.
'De hond kan de was doen' heeft afgelopen periode vaak een beroep gedaan op
jullie allen, en de zorgen die er waren bekend gemaakt. Wij kunnen ons
voorstellen dat dit tot onrust heeft geleid. De stichting heeft er
desondanks voor gekozen de deelnemers op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen, en de steun die er van de deelnemers is gekomen was
overweldigend.

Door de politieke veranderingen en het extra werk dat daarbij kwam kijken is
de nazorg vertraagd.Hiervoor biedt stichting 'De hond kan de was doen' haar
welgemeende excuses aan. De nazorg zal dan ook het eerste zijn dat wij
(Hulphondenschool 'De click') gaan oppakken. Alle deelnemers worden zo
spoedig mogelijk ingepland voor de nazorg . Judith Kamminga is belast met de
planning.
Als jullie voortijdig hulp of advies nodig hebben, vragen of klachten, neem
dan contact met ons op, zodat wij tussentijds een afspraak kunnen maken.
Wij danken jullie allen zeer voor het vertrouwen in de expertise van het
team. En de hulp die er is gekomen om teamtraining mogelijk te laten blijven
op de manier waar wij allen achter stonden en staan. Alle gelden die er
binnen zijn gekomen bij stichting 'De hond kan de was doen', zullen worden
blijven ingezet voor de bestaande teams en voor bijzondere projecten zoals
kindermaatje.
Alle moeite is niet voor niets geweest.
In de opbouwfase zal de prioriteit uitgaan naar de nazorg, en het opleiden
van de huidige teams.
Het opbouwen van een nieuwe website, folders etc. kunnen jullie ook tegemoet
zien, voor het laatste vragen wij even geduld.
Wij zijn blij met alle positieve reacties die wij hebben gekregen, en met
het feit dat er een constructie mogelijk blijkt te zijn, om het werk wat de
stichting in Nederland heeft gecreëerd voort te zetten in een andere vorm.
Wij gaan de toekomst dan ook positief in.

Onze dank is groot.

Namens Hulphondenschool de Click,

Judith, Marleen en Sanne.


 

 

15 mei 2006

Berichtgeving 

 

Beste deelnemers en potentiële deelnemers,

 

Hierbij willen we jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.

Stichting ‘De hond kan de was doen’ kan, zoals jullie inmiddels vernomen hebben, haar praktische werk niet voortzetten. Door de overgang van subsidie naar zorgverzekeraar heeft de stichting grote vertragingen opgelopen in het opleiden van teams, waardoor er geen inkomsten zijn geweest over een periode van zes maanden. Dit was voor de stichting een te grote slag om nog aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen binnen de volle omvang van de organisatie.

De stichting zal echter in slapende vorm blijven bestaan, omdat zij haar gelden wil kunnen blijven inzetten voor de deelnemers die zij hebben opgeleid.

Zij zullen met de gelden die zij ontvangen de nazorg blijven garanderen voor de deelnemers die de afgelopen jaren de opleiding bij de stichting hebben genoten en met goed gevolg hun examen hebben gedaan. Zij dragen dit over aan Hulphondenschool ‘De click’. Ook zal de stichting bijzondere activiteiten blijven ondersteunen zoals kindermaatje die ook door bovenstaande school zullen worden overgenomen.

 

Hulphondenschool ‘De click’ is opgezet door drie van de instructeurs van de stichting die de expertise hebben om teamtraining te geven. Zij gaan het praktische werk voortzetten en overnemen binnen een vorm waarbij de overhead beperkt blijft.

 

Zij hebben een VOF opgericht van waaruit zij de nazorg op zich zullen nemen en nieuwe teams zullen gaan opleiden volgens dezelfde methode, zoals dit ook bij stichting ‘De hond kan de was doen’ plaatsvond. Het heeft een paar weken in beslag genomen om alles goed te kunnen uitzoeken en voorbereiden. Inmiddels heeft Hulphondenschool ‘De click’ voldoende voorbereidingen kunnen treffen om positief te zijn over de toekomst als Hulphondenschool.

Uiteraard heeft het tijd nodig eer alles weer draait zoals jullie gewend waren. Zij hopen op uw begrip hiervoor.

 

Zij zullen dus ook zorgdragen voor de potentiële deelnemers die zich hebben opgegeven.

 

Er zal voor de potentiële deelnemers niet veel veranderen. Al hun gegevens gaan mee met Hulphondenschool ‘De click’ en kunnen, als zij dit wensen, de teamtraining bij hen vervolgen of aanvangen.

 

De stichting blijft het werk van Hulphondenschool ‘De click’ ondersteunen.

Voor de donateurs is het belangrijk te weten dat donaties welkom blijven om zowel de nazorg als bijzondere projecten te kunnen ondersteunen (daar deze niet vergoed worden door de zorgverzekeraar).

Maar dat ook de donaties uit het verleden meer dan goed terechtkomen, en zeer welkom blijven.

 

Donateurs kunnen de stichting bereiken op telefoonnummer 06 45016517

en uiteraard via info@de-hond-kan-de-was-doen.nl

 

Deelnemers en belangstellenden kunnen Hulphondenschool ‘De click’ voorlopig  bereiken door te mailen naar hulphondenschooldeclick@hotmail.com

(Dit is een tijdelijk mailadres. Jje krijgt bericht als de website definitief in de lucht is, en je via de website kunt mailen.)

 

Of voorlopig telefonisch op 06 45016524.

 

Als je de website van de stichting bezoekt vind je ook hier deze gegevens.

Binnen twee maanden zal er een website de lucht in gaan. Deze zal ook gekoppeld zijn aan de website van ‘De hond kan de was doen’.

 

Wij hopen je voldoende te hebben geïnformeerd, en danken je voor het in ons gestelde vertrouwen en je steun.

 

Met vriendelijke groet,

 

Sanne Singer.

 

10 mei 2006 

 

Overname werkzaamheden door (Hulp)Hondenschool "De Click"

Stichting De hond kan de was doen heeft moeten besluiten haar praktische werkzaamheden onder te brengen bij (Hulp)Hondenschool "De Click".

Daar de overgangsregeling van subsidie naar de zorgverzekeraars veel vertragingen heeft opgeleverd voor wat betreft de indicatiestelling van deelnemers, is het de Stichting, ondanks alle acties naar de overheid, niet gelukt haar voortbestaan, in praktische zin, te behouden.

Stichting De hond kan de was doen blijft financieel verantwoordelijk voor de nazorg van alle deelnemers welke zij in afgelopen jaren heeft opgeleid. Ook zal zij bijzondere projecten, als Kindermaatje, financieel blijven ondersteunen.

De Stichting draagt echter alle praktische zorg over aan
(Hulp)Hondenschool "De Click".
Deze bestaat uit het instructeursteam van Stichting De hond kan de was doen. Zij nemen alle verantwoordelijkheden over en werken vanuit dezelfde visie en methode als waar Stichting De hond kan de was doen voor staat. Zij zullen werken vanuit een kleinere personeelsbezetting, waardoor een grote overhead wordt voorkomen. Er is dus sprake van een doorstart.

Een ieder die contact met de Stichting heeft gehad, is overgenomen in het systeem van (Hulp)Hondenschool "De Click".

Binnen afzienbare tijd zal (Hulp)Hondenschool "De Click" haar eigen webadres hebben en zal zij haar website aan u kunnen presenteren. De informatie op de website van Stichting De hond kan de was doen is echter representatief voor het werk welke (Hulp)Hondenschool "De Click" zal voortzetten. De informatie, voor wat betreft de opleiding, is vrijwel identiek te noemen.

Wilt u contact met (Hulp)Hondenschool "De Click"?
Voor trainingen en informatie kunt u bellen met (Hulp)Hondenschool "De Click" op telefoonnummer: 06-450 165 24
U kunt ons echter ook per e-mail bereiken.

Stichting De hond kan de was doen is bereikbaar op telefoonnummer:
06-450 165 17.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het team van Stichting De hond kan de was doen én (Hulp)Hondenschool
"De Click".
Zwanenburg, 27 april 2006
Berichtgeving 

27 april 2006 


Betreft: kennisgeving stopzetten werkzaamheden

Geachte mevrouw, mijnheer


Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat de medewerkers van Stichting De hond kan de was doen wegens bedrijfseconomische redenen per 01-05-2006 de werkzaamheden niet meer voort kunnen zetten.In november van het afgelopen jaar heeft CVZ, de overheidsinstelling welke verantwoordelijk was voor algemene zaken rondom indicatiestelling van deelnemers haar werkzaamheden stopgezet. Dit in verband met de nieuwe regeling zorgverzekeringen dat per 1 januari 2006 inging. De bedoeling was dat per 1 januari de ongeveer 56 verschillende zorgverzekeraars de indicatiestelling en doorverwijzing op zich zou nemen. Iedereen weet dat er op alle vlakken vertraging is opgelopen bij de zorgverzekeraars, dat geldt ook voor indicatiestellingen voor hulphonden en geleidehonden. Concreet houdt dat in dat wij op dit moment één officiele nieuwe aanmelding voor een teamtraining binnen hebben. In vergelijking met 2005 lopen wij 90% achter op teamtrainingen. Wij hebben voor zover mogelijk rekening gehouden met deze vertraging door in de afgelopen maanden zoveel mogelijk andere werkzaamheden te doen naast de drie teamtrainingen die nog liepen. U kunt hierbij denken aan nazorg, jaarlijkse testen, jaarlijkse opfrisdagen, interne lesdagen etc.Toch is vijf maanden doorwerken voor een kleine stichting zonder eigen vermogen teveel. Wij hebben er alles aan gedaan om de donateur-, fondsen-, en sponsorwerving op orde te krijgen, dat heeft u wel gemerkt. Het is echter niet voldoende om het voortbestaan van de Stichting voor het komende half jaar te kunnen garanderen. Voorheen kregen wij van de overheid voorfinanciering voor teamtrainingen. Zorgverzekeraars zullen alleen als een deelnemer geslaagd is de teamtraining vergoeden, achteraf dus. Omdat het zeer onduidelijk is hoe het in de toekomst eruit gaat zien met de zorgverzekeraars, zij hebben minister Hoogervorst laten weten de voorkeur te hebben het hulpmiddel hulphonden terug te geven aan de overheid, kunnen wij geen lening regelen bij een bank of bij fondsen. Hiervoor moet er zekerheid zijn, bovendien is het een groot bedrag waar we inmiddels over praten.Naast het werven van donaties is de Stichting ontzettend druk geweest met het bewerken van de politiek. Minister Hoogervorst heeft vele persoonlijke brieven met toelichting in cijfers van de Stichting ontvangen. Marjo van Dijken van de PvdA en Ine Aasted-Madsen van het CDA hebben zich persoonlijk ingezet om de minister te laten besluiten een overgangsregeling voor de verschillende Stichtingen die honden trainen te treffen. Tot nu toe heeft dit niet mogen baten. Wij hopen uiteraard nog op een wonder maar moeten toch onze conclusies op dit moment trekken om de Stichting De hond kan de was doen niet verder in gevaar te brengen. Echter de Stichting is wel genoodzaakt haar personeel wegens bedrijfseconomische redenen te ontslaan.Het goede nieuws is dat door alle hulp die de stichting heeft gehad, onder andere van u, zij in staat is de nazorg van de vijftig hulphonden gebruikers te garanderen. De wijze waarop dit zal plaatsvinden, is in onderhandeling. Ook kunnen hierdoor de teamtrainigen die nu nog lopen worden voltooid. Bovendien, er zijn ontwikkelingen om ook de nieuwe trainingen te kunnen voortzetten in een andere vorm. De instructeurs van de stichting zijn hier hard mee bezig. De stichting zal zich dan ook niet opheffen maar haar binnenkomende gelden, die welkom blijven,mevrouw, mijnheer, aan nazorg besteden. Zonder uw hulp was dit niet mogelijk geweest en hadden vijftig mensen met een beperking hun status hulphond verloren.Wij zijn u dan ook heel dankbaar maar uiteraard vooral onze deelnemers die hiermee enorm zijn geholpen voor de komende zes jaar.

Wij verwijzen u graag naar de website van de stichting indien u op de hoogte wenst te blijven van de verdere ontwikkelingen.Met vriendelijke groet,

Stichting De hond kan de was doenHet Team

 

 Home