2E UITGAVE AUGUSTUS 2006

 NIEUWSBRIEF

 

"Vriendenclub Ellen”

 t.b.v. stichting “De hond kan de was doen"

 

 

 

Zoals u ziet op de omslag hebben we de naam van de vriendenclub gewijzigd in “Vriendenclub Ellen”. We hebben dit gedaan om verwarring te voorkomen met de vele andere vriendenclubs die op allerlei fronten actief zijn.

Een jaar geleden besloten we de vriendenclub t.b.v. stichting "De hond kan de was doen" op te richten. Gedurende dit jaar zijn er vele ups en downs geweest binnen de stichting. Mooie resultaten zijn er geboekt door het interimbestuur, sponsorwerving kwam goed op gang, de grote geldaktie werd een succes, iedereen maakte vele overuren en het geheel was goed op de rit. Door overmacht heeft de stichting echter toch het besluit moeten nemen een andere koers te gaan varen, zoals beschreven op de volgende blz. 

De vriendenclub heeft goed gedraaid en heeft de stichting goed kunnen helpen, denk vooral nog even aan de twee "kindermaatjes". Wij hopen binnenkort weer een "kindermaatje" te mogen sponsoren.

****************************************************************************************************************

 

Vanuit de vriendenclub

 

Onze vriendenclub heeft op dit moment 69 leden, goed voor een totaal bedrag van ruim € 8000 per jaar. 

De twee kindermaatjes Thomas met Cenna en Peter met Laika, voor wie de vriendenclub de opleiding heeft kunnen sponsoren, hebben hun opleiding succesvol afgerond en zij hebben hun diploma kunnen behalen. Is het niet geweldig, dat wij dit met elkaar financieel hebben kunnen realiseren, zodat Peter en Thomas samen met hun hulphonden zo een goede prestatie hebben kunnen leveren en nu een stuk minder afhankelijk zijn door hun bijzonder getrainde honden ?

 

  Peter met Laika 

 

Thomas met Cenna

 

 

 

Hartelijk dank aan allen die onze vriendenclub gedurende dit jaar gesteund hebben.

Dank voor uw deelname aan evenementen en projecten waardoor de stichting, dus het bestuur en het instructieteam, een gevoel van “we staan er niet alleen voor” heeft kunnen ervaren. Dank dat u ons werk van de vriendenclub een warm hart toedraagt en ons helpt om het goede werk van de stichting te ondersteunen.

Het is erg belangrijk dat het opleiden van hulphonden met de unieke methode van teamtraining voortgezet kan worden!

Op naar het volgend jaar!

 

Met vriendelijke groeten, namens de vriendenclub,

Geerke Avis en Ellen Gehrels.

 

 

 

****************************************************************************************************** 

U kunt voor informatie en foto’s kijken op: www.vriendenclubellen.nl 

 

******************************************************************************************************* 

 

Het verzoek voor uw bijdrage voor 2006 is bijgesloten.

 

 

*****************************************************************************************************************************************************************************************

COMITÉ VAN AANBEVELING Stichting "De hond kan de was doen"

 

Roelf H. de Boer

Oud-minister en oud-vice minister president

Cees Broekhoven

Lid Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland

Mr. Arthur Th.H. van Dijk

Wethouder van economische zaken, grondzaken en toerisme Gemeente Haarlemmermeer

Dr. Rogier Hintzen, neuroloog

MS Centrum ErasMS Rotterdam

J. van Houwelingen

Oud-burgemeester Gemeente Haarlemmermeer, oud-staatssecretaris en -lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

Mr. A. Stemerdink

Oud-minister en -staatssecretaris, oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

 Berdien Stenberg

Musicus

 

******************************************************************************************************************Vanuit Vanuit het bestuur

 

In april j.l. is vanuit de stichting een brief aan alle belanghebbenden gezonden waarin stond vermeld dat de stichting ingrijpend gereorganiseerd moest worden.

De reden hiervoor was dat de overgang van de subsidiëring van de opleiding van hulphonden per 1 januari 2006 is overgegaan van het Ministerie van WVC naar de zorgverzekeraars. Dit in het kader van de nieuwe wetgeving voor de zorgverzekeringen.

Het gevolg daarvan was echter dat er vanaf november vorig jaar geen intake van nieuwe deelnemers meer heeft plaatsgevonden door het College van Zorgverzekeraars (CVZ), de instantie die namens het ministerie was belast met de uitvoering van de subsidieregeling.

En de nieuwe uitvoerders, de zorgverzekeraars, waren nog niet actief omdat het pas op 1 januari hun verantwoordelijkheid zou worden. Bovendien heeft het na 1 januari nog een paar maanden geduurd voordat zij zover waren dat er weer indicatiestellingen plaats vonden. Het gevolg was dat er een dramatische daling met 90 % van het aantal deelnemers ten opzichte van 2005 plaats vond. Immers, de lopende opleidingen liepen af en nieuwe deelnemers bleven uit. Daarbij kwam nog dat de overheid werkte met voorfinanciering voor de opleidingen, terwijl de zorgverzekeraars de teamtraining pas vergoeden als de deelnemer geslaagd is, dus achteraf.

Door de enorme daling van de inkomsten die van dit alles het gevolg was dreigde de stichting opnieuw in financiële problemen te komen als niet werd ingegrepen. Dit ondanks het feit dat we enorme inspanningen hebben geleverd voor het werven van fondsen en donaties en onze pogingen om via brieven van de stichting en via de politiek minister Hoogervorst te bewegen om een overgangsregeling te treffen voor de stichtingen die hulphonden opleiden. Met name hebben Marjo van Dijken van de PvdA en Ine Aasted-Madsen van het CDA zich persoonlijk ingespannen om de minister op andere gedachten te brengen. Maar alle pogingen hebben niet mogen baten.

Om te voorkomen dat de stichting in de rode cijfers terecht zou komen (ons eigen vermogen was te klein om de terugloop van inkomsten op te vangen) waren we genoodzaakt om diep te snijden in de kosten. We hebben de huur van het pand in Zwanenburg opgezegd en het personeel (vijf instructeurs en een administratieve kracht) is met medewerking van het CWI per 1 mei j.l. ontslagen.

De stichting als rechtspersoon blijft bestaan als gesprekspartner voor de overheid (die nog een aantal jaren nazorg subsidiëert voor deelnemers die in het verleden zijn opgeleid) en met name voor de zorgverzekeraars waarmee inmiddels de contracten waren afgesloten en waarmee regelmatig vervolgoverleg plaats vindt. Ook komen de bijdragen voor opleidingen en nazorg binnen bij de stichting.

Maar sinds 1 mei j.l. heeft de stichting geen personeel meer in dienst voor opleiding en nazorg. De constructie die daarvoor in overleg met onze adviseurs is gevonden behelst dat de praktische werkzaamheden door de stichting worden uitbesteed aan Hulphonden-School De Click die is opgericht door drie van onze (ex)-instructeurs. Bekende namen en gezichten dus! Hierover meer in deze nieuwsbrief.

Hierdoor is de continuïteit voor opleidingen en nazorg verzekerd terwijl de financiële huishouding op orde kan blijven door de grote verlaging van de kosten.

 

Het goede nieuws is dat we door het pakket van maatregelen de dreigende crisis hebben weten af te wentelen en dat de nieuwe werkwijze uitstekend voldoet. Het aantal opleidingen komt sinds een paar maanden weer goed op niveau omdat de zorgverzekeraars hun bijdrage aan de regeling inmiddels wel goed georganiseerd hebben.

De situatie is weer gezond zodat onze zorg voor de deelnemers, zowel de opleiding als de nazorg, is verzekerd!

 

Als laatste stap gaan we nu het bestuur van de stichting aanpassen aan de nieuwe situatie omdat door de veranderde werkwijze het aantal bestuursleden kan worden teruggebracht evenals de vergaderfrequentie.

We houden u op de hoogte.

 

Namens het bestuur.

Kees Pijnen, voorzitter.

 

****************************************************************************************************************

 

Vanuit Hulp-Hondenschool De Click

 

 

 

 

Zoals in het stukje vanuit het bestuur al is geschreven hebben wij als drie voormalige instructeurs van Stichting De hond kan de was doen na de reorganisatie Hulp-Hondenschool De Click formeel en als een bedrijf opgericht. Wij kunnen op deze manier de praktische activiteiten voor de stichting uitvoeren met aanzienlijk lagere overheadkosten. Wij werken daarbij vanuit de visie en volgens de methode waar Stichting De hond kan de was doen altijd voor heeft gestaan en zal blijven staan.

Dit is voor de stichting een goede manier om de zorg voor de deelnemers te blijven waarmaken.

Voor ons drieën zijn er ook nog andere argumenten.

Allereerst willen wij niet dat onze ervaring in het geven van teamtrainingen verloren gaat. Daarvoor is het werk veel te belangrijk voor een categorie medemensen die ons door ons verleden erg aan het hart gaat.

Ook willen wij de binding en de vriendschap die wij hebben opgebouwd met degenen die door ons al zijn opgeleid niet verbreken. Wij genieten ervan om hen nog regelmatig voor nazorg of bij bepaalde andere gelegenheden weer te zien!

En het werkt.

Tot ons grote plezier kunnen we de moeilijke eerste helft van dit jaar gelukkig al weer bijna vergeten en hebben we het weer erg druk met het werk dat wij zo graag doen: het opleiden van teams deelnemer/hulphond, het geven van nazorg en het werken aan bijzondere projecten zoals het project Kindermaatje waarbij jonge kinderen een opleiding krijgen samen met hun hond om daarvan hulp en vriendschap te ontvangen.

 

Wij zijn er onbeschrijflijk blij mee dat wij dit fantastische en dankbare werk voort kunnen zetten, zij het in een andere organisatorische vorm.

 

Sanne, Judith en Marleen.

 

Kijkt u vooral eens op www.de-click.nl

 

 

*****************************************************************************************************************

******************************************************************************************

 

 Uw hulp blijft hard nodig!

 

***************************************************************************

******************************************************************************************************************************************************

 "Vriendenclub Ellen”

t.b.v. stichting “De hond kan de was doen"

 

Ook belangstelling voor deze vriendenclub? Dan vragen wij u zich bij de club aan te sluiten. Deze club van vrienden is een groep mensen en bedrijven, die het van groot belang vindt dat de Stichting in haar nieuwe vorm haar bekendheid behoudt en dat zij financiële middelen tot haar beschikking blijft krijgen t.b.v. de nazorg en jaarlijkse testen van de oude teams en voor speciale projecten, die de subsidie niet dekt, zoals “kindermaatje”. Hulp-Hondenschool De Click verzorgt hiervoor de praktische werkzaamheden. De eerste 70 vrienden betalen vanaf € 100,-- per jaar. Om de drempel te verlagen betalen nieuwe vrienden vanaf € 25,-- per jaar aan de vriendenclub. Bedrijven  vanaf  € 100,-- per jaar. Wilt u “ De hond kan de was doen” adequaat steunen, maak dan uw bijdrage over op de hierna vermelde rekening.                

 

U kunt uw bijdrage bevestigen door een brief of e-mail te sturen naar onderstaande post- of mailadressen.

Het bedrag kunt u over maken op rekeningnummer  345832302

t.n.v.: G.Avis-Blom   inz.St.Hond kan was doen

Hoofddorp.

Graag met vermelding van uw naam, adres en woonplaats. 

 

U kunt uw gift aftrekken bij de belasting.

 

Opmaak en printen van nieuwsbrief is in eigen beheer.

Redactie, correspondentie- en emailadres

 

Ellen Gehrels-Niemans

e.gehrels-niemans@planet.nl

 

Geerke Avis-Blom

fam.avis@hetnet.nl     

 

     

Als wij van u allen uw emailadres binnenkrijgen kunnen wij kosten besparen door u de nieuwsbrief van “Vriendenclub Ellen”  t.b.v.  stichting “De hond kan de was doen” per email te zenden.   

 

Meer weten over de Stichting?

Kijk op:  www.de-hond-kan-de-was-doen.nl

 

 

*********************************************************************************************************************************

Terug naar

"Vrienden van stichting de hond kan de was doen"